کابل-HDMI–ایفورت-20-متری

کیفیت-خروجی-کابل20متری hdmi