خرید-کابل-پرینتر-1-5 متری-پی نت-

مشخصات-کابل-پرینتر-1.5متری-پی نت -USB 3.0