خرید-سوکت-شبکه

ترتیب-اتصال-رشته های-کابل-به -سوکت-شبکه