ترتیب-رنگ-کابل–شبکه

ترتیب-رنگ-رشته های-داخلی-کابل شبکه-جهت-اتصال-به-سوکت-شبکه