کابل شبکه 20 متری مای گروپ

کابل پچ کورد 20 متری مای گروپ CAT/6