کابل پرینتر برددار 30 متری USBپی نت (ACTIVE)~1

کابل پرینتر،کابل افزایش USB متری،کابل افزایش پی نت،کابلیران،مای گروپ،یاشار ممدوحی نیا،میدان فلسطین ،پاساژخوارزمی،انواع کابل،PNET،KABLIRAN،PNET EXTENSION CABLE،EXTENSION CABLE،MYGROUP،YASHAR MAMDOOHI،FELESTIN ST،SIANAMA FELESTIN،EXTENSION ،EXTENSION CABLE 30 M PNECABLE َ25 M PNET